राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  50481 शुक्रवार, 18 जनवरी 2013                                              बिल ऑफिस
उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो राज्य सभा के दो सौ सताइसवें सत्र (2012) में संसद की सभाओं द्वारा पारित किए गए थे तथा जिन पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी थी

क्र.सं

विधेयक का नाम

पुर:स्थापन की तारीख एवं सभा

आरंभ करने वाली सभा ने उसे किस तारीख को पारित किया

दूसरी सभा ने उसे किस तारीख को पारित किया/ लौटाया

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख

अधिनियम  सं.

 

राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख

अभ्युक्तियाँ

 

 

1.

¯Öæ¾ÖÖì¢Ö¸ü õÖê¡Ö (¯Öã®ÖÝÖÔšü®Ö) ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

 

07/12/2011  लोक सभा

03/09/2012

14/12/2012

21/12/2012

2012 का 39

24/12/2012

 

 

2.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ     (ÃÖÓܵÖÖÓÛú 4) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

 

14/12/2012 लोक सभा

14/12/2012

18/12/2012

24/12/2012

2012 का  40

26/12/2012

  धन विधेयक

 

3.

ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ®Ö (†šüÖ®Ö¾Öê¾ÖÖÓ

ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

07/09/2012 लोक सभा

18/12/2012

©20.12.2012

19/12/2012

01/01/2013

»ÖÖÝÖæ ®ÖÆüà

02/01/2013

×¾Ö¬ÖêµÖÛú ÛúÖê ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ®Ö (‹Ûú ÃÖÖî †šüÖ¸üÆü¾ÖÖÓ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012 Ûêú ¹ý¯Ö ´Öë ¯Öã¸ü:ãÖÖ×¯ÖŸÖ ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ £ÖÖ…

 

4.

¯ÖÏןֳÖæ×ŸÖ ×ÆüŸÖ ÛúÖ ¯ÖϾ֟ÖÔ®Ö †Öî¸ü ŠúÞÖ ¾ÖÃÖæ»Öß ×¾Ö×¬Ö (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

 

12/12/2011 लोक सभा

10/12/2012

20/12/2012

03/01/2013

2013 का  1

04/01/2013

 

 

5.

¬Ö®Ö-¿ÖÖê¬Ö®Ö ×®Ö¾ÖÖ¸üÞÖ (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

27/12/2011 लोक सभा

29/11/2012

17/12/2012

03/01/2013

2013 का 2

04/01/2013

 
 

  6.

विधिविरूद्ध क्रियाकलाप     (निवारण) संशोधन विधेयक, 2012

29/12/2011 लोक सभा

30/11/2012

20/12/2012

03/01/2013

2013 का 3

4/01/2013

 

 7.

²ÖïÛúÛúÖ¸üß ×¾Ö×¬Ö (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

22/03/2011 लोक सभा

18/12/2012

20/12/2012

05/01/2013

2013 का 4

07/01/2013

 

 © ¸üÖ•µÖ ÃÖ³ÖÖ «üÖ¸üÖ ×Ûú‹ ÝÖ‹ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ¯Ö¸ü »ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ «üÖ¸üÖ ÃÖÆü´Ö×ŸÖ ¾µÖŒŸÖ Ûúß ÝÖ‡Ô…

शमशेर के. शरीफ
महासचिव