राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  49747 शुक्रवार, 29 जून 2012                                              बिल ऑफिस
उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो राज्य सभा के दो सौ पच्चीसवें सत्र (2012) के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित किए गए थे तथा जिन पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी थी

क्र.सं.

विधेयक का नाम

पुर:स्थापन की तारीख एवं सभा

आरंभ करने वाली सभा ने उसे किस तारीख को पारित किया

दूसरी सभा ने उसे किस तारीख को पारित किया/ लौटाया

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख

अधिनियम  सं.

 

राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख

अभ्युक्तियाँ

 

 

1.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ (¸êü»Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

22/03/2012 लोक सभा

22/03/2012

22/03/2012

27/03/2012

 2012 का 14

28/03/2012

धन विधेयक

 

2.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ (¸êü»Ö) ÃÖÓ. 2 ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

22/03/2012 लोक सभा

22/03/2012

22/03/2012

27/03/2012

2012 का 15

28/03/2012

धन विधेयक

 

3.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ (¸êü»Ö) »ÖêÜÖÖ®Öã¤üÖ®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

22/03/2012 लोक सभा

22/03/2012

22/03/2012

27/03/2012

2012 का 16

28/03/2012

धन विधेयक

 

4.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ (»ÖêÜÖÖ®Öã¤üÖ®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

27/03/2012 लोक सभा

27/03/2012

28/03/2012

29/03/2012

2012 का 17

29/03/2012

धन विधेयक

 

5.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

27/03/2012 लोक सभा

27/03/2012

28/03/2012

29/03/2012

2012 का 18

29/03/2012

धन विधेयक

 

6.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ (ÃÖÓܵÖÖÓÛú 2) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

27/03/2012 लोक सभा

27/03/2012

28/03/2012

29/03/2012

2012 का 19

29/03/2012

धन विधेयक

 

7.

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ    †ÖµÖãÙ¾Ö–ÖÖ®Ö ¯Ö׸üÂÖ¤Ëüü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

 

 

 

03/05/2012 लोक सभा

07/05/2012

09/05/2012

12/05/2012

2012 का 20

12/05/2012

 

 

8.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ (¸êü»Ö) ÃÖÓܵÖÖÓÛú 3 ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

 

26/04/2012 लोक सभा

26/04/2012

10/05/2012

17/05/2012

2012 का 21

18/05/2012

धन विधेयक

 

9.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ (ÃÖÓ.3) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

03/05/2012 लोक सभा

03/05/2012

16/05/2012

22/05/2012

2012 का 22

23/05/2012

धन विधेयक

 

 

10.

×¾Ö¢Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

16/03/2012 लोक सभा

08/05/2012

16/05/2012

28/05/2012

2012 का 23

28/05/2012

धन विधेयक

 

 

11.

ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ®Ö (†®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö®Ö•ÖÖןֵÖÖÓ) †Ö¤êü¿Ö (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

27/12/2011 लोक सभा

15/05/2012

21/05/2012

31/05/2012

2012 का 24

31/05/2012

 

12.

¸êü»Ö ÃÖÓ¯Ö×¢Ö (×¾Ö׬Ö-×¾Ö¹ý¨ü Ûú²•ÖÖ) ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

18/12/2008 राज्य सभा

22/12/2011 22/05/2012§

18/05/2012

02/06/2012

2012 का 25

04/06/2012

 

 

13.

¯Öæ¾ÖÖì¢Ö¸ü õÖê¡Ö (¯Öã®ÖÝÖÔšü®Ö) †Öî¸ü †®µÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö׬ֵÖÖÓ (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

26/04/2012 लोक सभा

11/05/2012

16/05/2012

04/06/2012

2012 का 26

05/06/2012

 

 

14.

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012

 

 

 

 

19/04/2010 राज्य सभा

17/05/2012

22/05/2012

07/06/2012

2012 का 27

08/06/2012

 

 

15.

¸üÖ™ÒüßµÖ ¯ÖÏÖîªÖê×ÝÖÛúß ÃÖÓãÖÖ®Ö (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

15/04/2010 लोक सभा

19/08/2011      11/05/2012ª

30/04/2012

07/06/2012

2012 का 28

08/06/2012

 

 

16.

आनन्द विवाह (संशोधन) विधेयक, 2012.

07/05/2012 राज्य सभा

21/05/2012

22/05/2012

07/06/2012

2012 का 29

08/06/2012

 

 

17.

×®Ö:¿Öã»Ûú †Öî¸ü †×®Ö¾ÖÖµÖÔ ²ÖÖ»Ö ×¿ÖõÖÖ ÛúÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

16/04/2010 राज्य सभा

24/04/2012

09/05/2012

19/06/2012

2012 का 30

20/06/2012

 

 

18.

Ûêú®¦üßµÖ ×¿ÖõÖÖ ÃÖÓãÖÖ (¯ÖϾÖê¿Ö ´Öë †Ö¸üõÖÞÖ) ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

06/08/2010 राज्य सभा

27/04/2012

16/05/2012

19/06/2012

2012 का 31

20/06/2012

 

 

19.

»Öï×ÝÖÛú †¯Ö¸üÖ¬ÖÖë ÃÖê ²ÖÖ»ÖÛúÖë ÛúÖ ÃÖÓ¸üõÖÞÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

23/03/2011 राज्य सभा

10/05/2012

22/05/2012

19/06/2012

2012 का 32

20/06/2012

 

 

20.

´ÖÆüÖ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛú (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

18/08/2011 राज्य सभा

04/05/2012

17/05/2012

19/06/2012

2012 का 33

20/06/2012

 

 

21.

¯ÖÏÖîªÖê×ÝÖÛúß ÃÖÓãÖÖ®Ö (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012

30/08/2010 लोक सभा

24/03/2011      11/05/2012¨

30/04/2012

20/06/2012

2012 का 34

21/06/2012

 

 § लोक सभा द्वारा किए गए औपचारिक संशोधनों पर राज्य सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई थी।

 

ª राज्य सभा द्वारा किए गए औपचारिक संशोधनों पर लोक सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई थी।

 

¨ राज्य सभा द्वारा किए गए औपचारिक संशोधनों पर लोक सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई थी।

 

विवेक कुमार अग्निहोत्री
महासचिव