राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  48419 बुधवार, 4 मई 2011                                              बिल ऑफिस
उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो राज्य सभा के दो सौ बाइसवें सत्र (2011) में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए गए थे तथा जिन पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी थी

 

ÛÎú.ÃÖÓ.

×¾Ö¬ÖêµÖÛú ÛúÖ ®ÖÖ´Ö

¯Öã¸ü:ãÖÖ¯Ö®Ö Ûúß ŸÖÖ¸üßÜÖ ‹¾ÖÓ ÃÖ³ÖÖ

†Ö¸Óü³Ö Ûú¸ü®Öê ¾ÖÖ»Öß ÃÖ³ÖÖ ®Öê ˆÃÖê ×ÛúÃÖ ŸÖÖ¸üßÜÖ ÛúÖê ¯ÖÖ׸üŸÖ ×ÛúµÖÖ

¤æüÃÖ¸üß ÃÖ³ÖÖ ®Öê ˆÃÖê ×ÛúÃÖ ŸÖÖ¸üßüÜÖ ÛúÖê ¯ÖÖ׸üŸÖ ×ÛúµÖÖ/ »ÖÖî™üÖµÖÖ

¸üÖ™Òü¯Ö×ŸÖ Ûúß †®Öã´Ö×ŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê®Öê Ûúß ŸÖÖ¸üßÜÖ

†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö  ÃÖÓ.

 

¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö ´Öë ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ ÆüÖê®Öê Ûúß ŸÖÖ¸üßÜÖ

†³µÖã׌ŸÖµÖÖÑ

 

 

1.

विनियोग (रेल) विधेयक, 2011.

07/03/2011

लोक सभा

07/03/2011

08/03/2011

11/03/2011

2011 का 1

14/03/2011

धन विधेयक

 

2.

विनियोग (रेल) सं. 2 विधेयक, 2010.

07/03/2011

लोक सभा

07/03/2011

08/03/2011

11/03/2011

2011 का 2

14/03/2011

धन विधेयक

 

3.

विनियोग  विधेयक, 2011.

11/03/2011

लोक सभा

11/03/2011

14/03/2011

17/03/2011

2011 का 3

17/03/2011

धन विधेयक

 

4.

विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2010.

17/03/2011

लोक सभा

17/03/2011

24/03/2011

28/03/2011

2011 का 4

29/03/2011

धन विधेयक

 

5.

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011.

 

18/03/2011

लोक सभा

18/03/2011

22/03/2011

29/03/2011

2011 का 5

30/03/2011

 

 

6.

बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2011.

16/03/2011

लोक सभा

01/03/2011

23/03/2011

01/04/2011

2011 का 6

04/04/2011

 

 

7.

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2011.

19/11/2010

लोक सभा

01/03/2011

23/03/2011

01/04/2011

2011 का 7

04/04/2011

 

 

8.

वित्त विधेयक, 2011.

28/02/2011

लोक सभा

22/03/2011

24/03/2011

08/04/2011

2011 का 8

08/04/2011

धन विधेयक

 

विवेक कुमार अग्निहोत्री
महासचिव