राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  47253 शुक्रवार, 18 जून 2010                                              बिल ऑफिस
उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो राज्य सभा के दो सौ उन्नीसवें सत्र (2010) में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए गए थे तथा जिन पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी थी

ÛÎú.ÃÖÓ.

×¾Ö¬ÖêµÖÛú ÛúÖ ®ÖÖ´Ö

¯Öã¸ü:ãÖÖ¯Ö®Ö Ûúß ŸÖÖ¸üßÜÖ ‹¾ÖÓ ÃÖ³ÖÖ

†Ö¸Óü³Ö Ûú¸ü®Öê ¾ÖÖ»Öß ÃÖ³ÖÖ ®Öê ˆÃÖê ×ÛúÃÖ ŸÖÖ¸üßÜÖ ÛúÖê ¯ÖÖ׸üŸÖ ×ÛúµÖÖ

 

¤æüÃÖ¸üß ÃÖ³ÖÖ ®Öê ˆÃÖê ×ÛúÃÖ ŸÖÖ¸üßüÜÖ ÛúÖê ¯ÖÖ׸üŸÖ ×ÛúµÖÖ/ »ÖÖî™üÖµÖÖ

¸üÖ™Òü¯Ö×ŸÖ Ûúß †®Öã´Ö×ŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê®Öê Ûúß ŸÖÖ¸üßÜÖ

†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö  ÃÖÓ.

 

¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö ´Öë ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ ÆüÖê®Öê Ûúß ŸÖÖ¸üßÜÖ

×™ü¯¯ÖÞÖß

 

 

1.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ (¸êü»Ö) »ÖêÜÖÖ®Öã¤üÖ®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

9.3.2010 »ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

9.3.2010

11.3.2010

22.3.2010

2010

ÛúÖ 5

23.3.2010

¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

2.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ (¸êü»Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010.

9.3.2010 »ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

9.3.2010

11.3.2010

22.3.2010

2010 ÛúÖ 6

23.3.2010

¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

3.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ (¸êü»Ö) ÃÖÓ. 2 ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010.

9.3.2010

»ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

9.3.2010

11.3.2010

22.3.2010

2010 ÛúÖ 7

23.3.2010

¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

4.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ (»ÖêÜÖÖ®Öã¤üÖ®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010.

12.3.2010 »ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

12.3.2010

16.3.2010

22.3.2010

2010 ÛúÖ 8

23.3.2010

¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

5.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010.

12.3.2010 »ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

12.3.2010

16.3.2010

22.3.2010

2010 ÛúÖ 9

23.3.2010

¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

6.

¯ÖÏÖ“Öß®Ö ÃÖÓôÖÖ¸üÛú ŸÖ£ÖÖ ¯Öã¸üÖŸÖŸ¾ÖßµÖ Ã£Ö»Ö †Öî¸ü †¾Ö¿ÖêÂÖ (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö †Öî¸ü ×¾Ö׬ִÖÖ®µÖÛú¸üÞÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010.

11.3.2010 »ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

15.3.2010

16.3.2010

29.3.2010

2010 ÛúÖ 10

30.3.2010

†¬µÖÖ¤êü¿Ö ÛúÖê ¯ÖÏןÖãÖÖ×¯ÖŸÖ Ûú¸ü®Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

7.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ (¸êü»Ö) ÃÖÓ. 3 ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010.

19.4.2010 »ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

19.4.2010

20.4.2010

26.4.2010

2010 ÛúÖ 11

27.4.2010

¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

8.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ ÃÖÓܵÖÖÓÛú 2 ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010.

27.4.2010 »ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

27.4.2010

29.4.2010

4.5.2010

2010 ÛúÖ 12

5.5.2010

¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

9.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ ÃÖÓܵÖÖÓÛú 3 ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010.

28.4.2010 »ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

28.4.2010

29.4.2010

4.5.2010

2010 ÛúÖ 13

5.5.2010

¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

10.

×¾Ö¢Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010.

26.2.2010 »ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

29.4.2010

4.5.2010

8.5.2010

2010 ÛúÖ 14

10.5.2010

¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

11.

ˆ¯Ö¤üÖ®Ö ÃÖÓ¤üÖµÖ (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010.

22.4.2010 »ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

3.5.2010

5.5.2010

17.5.2010

2010 ÛúÖ 15

18.5.2010

 

 

12.

ŸÖ×´Ö»Ö®ÖÖ›ãü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ¯Ö׸üÂÖ¤, ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010.

5.5.2010 ¸üÖ•µÖ ÃÖ³ÖÖ

5.5.2010

6.5.2010

18.5.2010

2010 ÛúÖ 16

18.5.2010

 

 

13.

²ÖÖÝÖÖ®Ö ÁÖ´Ö (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010.

21.10.2008 ¸üÖ•µÖ ÃÖ³ÖÖ

30.4.2010

6.5.2010

18.5.2010

2010 ÛúÖ 17

18.5.2010

 

 

 

14.

Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¸üÖ•µÖ ²Öß´ÖÖ (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

7.8.2009 »ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

3.5.2010

6.5.2010

24.5.2010

2010 ÛúÖ 18

25.5.2010

 

 

15.

¸üÖ™ÒüßµÖ Æü׸üŸÖ †×¬ÖÛú¸üÞÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010.

31.7.2009 »ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

30.4.2010

5.5.2010

2.6.2010

2010 ÛúÖ 19

2.6.2010

 

एन.सी. जोशी
सचिव