राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  46399 बृहस्‍पति‍वार, 24 सितम्‍बर 2009                                              ×²Ö»Ö †Öò×±úÃÖ
ˆ®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛúÖë ÛúÖê ¤ü¿ÖÖÔ®Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ •ÖÖê ¸üÖ•µÖ ÃÖ³ÖÖ Ûêú ¤üÖê ÃÖÖî ÃÖ¡ÖüÆü¾Öë ÃÖ¡Ö (2009) ´Öë ÃÖÓÃÖ¤ü Ûúß ¤üÖê®ÖÖë ÃÖ³ÖÖ†Öë «üÖ¸üÖ ¯ÖÖ׸üŸÖ ×Ûú‹ ÝÖ‹ ŸÖ£ÖÖ ×•Ö®Ö ¯Ö¸ü ¸üÖ™Òü¯Ö×ŸÖ ®Öê †¯Ö®Öß †®Öã´Ö×ŸÖ ¤êü ¤üß Æîü

 

ÛÎú.ÃÖÓ.

×¾Ö¬ÖêµÖÛú ÛúÖ ®ÖÖ´Ö

¯Öã¸ü:ãÖÖ¯Ö®Ö Ûúß ŸÖÖ¸üßÜÖ ‹¾ÖÓ ÃÖ³ÖÖ

†Ö¸Óü³Ö Ûú¸ü®Öê ¾ÖÖ»Öß ÃÖ³ÖÖ ®Öê ˆÃÖê ×ÛúÃÖ ŸÖÖ¸üßÜÖ ÛúÖê ¯ÖÖ׸üŸÖ ×ÛúµÖÖ

 

¤æüÃÖ¸üß ÃÖ³ÖÖ ®Öê ˆÃÖê ×ÛúÃÖ ŸÖÖ¸üßüÜÖ ÛúÖê ¯ÖÖ׸üŸÖ ×ÛúµÖÖ/ »ÖÖî™üÖµÖÖ

¸üÖ™Òü¯Ö×ŸÖ Ûúß †®Öã´Ö×ŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê®Öê Ûúß ŸÖÖ¸üßÜÖ

 

†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö  ÃÖÓ.

 

¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö ´Öë ¯ÖÏÛúÖ×¿ÖŸÖ ÆüÖê®Öê Ûúß ŸÖÖ¸üßÜÖ

 

×™ü¯¯ÖÞÖß

1.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ   (¸êü»Ö)  ÃÖÓܵÖÖÓÛú 3 ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2009

09.07.2009

»ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

 

09.07.2009

10.07.2009

15.07.2009

2009 ÛúÖ

29

16.07.2009

¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

2.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ (ÃÖÓܵÖÖÓÛú 2) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2009

14.07.2009

»ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

 

14.07.2009

15.07.2009

20.07.2009

2009

ÛúÖ

30

21.07.2009

¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

3.

ôÖÖ¸üÜÖÞ›ü ×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ (ÃÖÓܵÖÖÓÛú 2) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2009

14.07.2009

»ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

 

14.07.2009

17.07.2009

22.07.2009

2009

ÛúÖ

31

22.07.2009

¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

4.

×¾Ö×®ÖµÖÖêÝÖ (ÃÖÓܵÖÖÓÛú 3) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2009

23.07.2009

»ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

 

23.07.2009

27.07.2009

29.07.2009

2009

ÛúÖ

32

30.07.2009

¬Ö®Ö

×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

5.

×¾Ö¢Ö (ÃÖÓܵÖÖÓÛú 2) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2009

06.07.2009

»ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

 

27.07.2009

29.07.2009

19.08.2009

2009

ÛúÖ

33

19.08.2009

¬Ö®Ö

×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

6.

´Öê™ÒüÖê ¸êü»Ö (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2009

04.08.2009

»ÖÖêÛú ÃÖ³ÖÖ

 

06.08.2009

 

07.08.2009

26.08.2009

2009 ÛúÖ

34

27.08.2009

¬Ö®Ö

×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

7.

²ÖÖ»ÖÛúÖë Ûêú ×»Ö‹ ×®Ö:¿Öã»Ûú †Öî¸ü †×®Ö¾ÖÖµÖÔ ×¿ÖõÖÖ ÛúÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2009

15.12.2008

¸üÖ•µÖ ÃÖ³ÖÖ

 

20.07.2009

 

04.08.2009

26.08.2009

2009 ÛúÖ

35

27.08.2009

¬Ö®Ö

×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

 

 

×¾Ö¾ÖêÛú Ûãú´ÖÖ¸ü †×Ý®ÖÆüÖê¡Öß,

´ÖÆüÖÃÖד־օ