राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  45425 सोमवार, 20 अक्‍टूबर 2008                                              ×²Ö»Ö †Ö×±úÃÖ  
¿ÖãÛÎú¾ÖÖ¸ü, 17 †ŒŸÖæ²Ö¸ü, 2008 ÛúÖê ×¾Ö¬ÖêµÖÛúÖë Ûúß ¯ÖÏÝÖ×ŸÖ  
ÛÎú.ÃÖÓ.

×¾Ö¬ÖêµÖÛú ÛúÖ ®ÖÖ´Ö

¯ÖϳÖÖ¸üß ´ÖÓ¡Öß

¯ÖÏÝÖןÖ

 

      ÃÖ¸üÛúÖ¸üß ×¾Ö¬ÖêµÖÛú

 

1.

¬Ö®Ö ¿ÖÖê¬Ö®Ö ×®Ö¾ÖÖ¸üÞÖ (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2008

 

ÁÖß ¯Öß. ד֤ü´²Ö¸ü´Ö

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 17 †ŒŸÖæ²Ö¸ü, 2008 ÛúÖê ¯Öã¸ü:ãÖÖ×¯ÖŸÖ ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ…

 

2.

ÜÖÖ®Ö †Öî¸ü ÜÖ×®Ö•Ö (×¾ÖÛúÖÃÖ †Öî¸ü ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2008

 

ÁÖß ¿Öß¿Ö ¸üÖ´Ö †Öê»ÖÖ

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 17 †ŒŸÖæ²Ö¸ü, 2008 ÛúÖê ¯Öã¸ü:ãÖÖ×¯ÖŸÖ ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ…